Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
You are here >> Home >> ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ >> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ

สมรรถนะ คือ คุณลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นในสถานการณ์หนึ่งๆ  สมรรถนะถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในฐานะแนวคิดทางวิชาการ แต่ปัจจุบันก็ได้กลายเป็นที่เป็นรู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยที่การศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะได้มีการดำเนินการมาหลายยุคสมัยแล้ว ในปัจจุบันเราจึงสามารถทดสอบความถูกต้องแม่นยำของต้นแบบสมรรถนะ ตลอดจนเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรแบบอิงสมรรถนะได้ตามระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสถิติและจิตวิทยาเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้จริงในองค์กร
 

Signature Solutions มีความภาคภูมิใจนำเสนอ PeopleProfile   อันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยเชิงลึก ประกอบกับประสบการณ์การให้คำปรึกษาในเรื่องสมรรถนะแก่องค์กรต่างๆมาเป็นเวลานาน  เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการในเรื่องสมรรถนะ

PeopleProfile – กระบวนวิธีการจัดทำระบบสมรรถนะอย่างครบวงจรโดย Signature Solutions

PeopleProfile ประกอบด้วยกรอบความคิด กรรมวิธี และเครื่องมือที่มุ่งตอบโจทย์ขององค์กรในเรื่องการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะ การนำสมรรถนะไปใช้ในกระบวนการต่างๆทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาและปรับปรุงพัฒนาระบบสมรรถนะด้วยตนเอง   PeopleProfile  ประกอบด้วย module ต่างๆดังต่อไปนี้
 


PeopleProfile –กระบวนวิธีการจัดทำระบบสมรรถนะอย่างครบวงจรโดย Signature Solutions
 

องค์กรที่ใช้ PeopleProfile อย่างครบวงจรจะได้รับประโยชน์สำคัญที่แตกต่างจากระบบและเครื่องมือสมรรถนะทั่วไปดังต่อไปนี้

การพัฒนาสมรรถนะนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อจากการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ และควรดำเนินการก่อนการประเมินสมรรถนะของบุคลากร Signature Solutions  เชื่อว่า การพัฒนาสมรรถนะมีขอบเขตครอบคลุมมากกว่าเพียงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ   การกำหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะควรคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของผู้จะรับการพัฒนา อีกทั้งความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมอันเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในสมรรถนะแต่ละรายการ  การพัฒนาสมรรถนะจึงครอบคลุมแผนงานและกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะขึ้นในหมู่คนในองค์กรนั้นๆ  แผนงานและกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะประกอบด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่ออกแบบเป็นการเฉพาะตามรายละเอียดในเนื้อหาของสมรรถนะของแต่ละองค์กรแล้ว ยังอาจรวมถึงกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้วยตนเอง การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการโอนย้ายหมุนเวียนงาน ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลอง (role play and simulation) ฯลฯ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะรายการต่างๆตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของสมรรถนะแต่ละรายการ

เมื่อองค์กรได้สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในต้นแบบและรูปแบบพฤติกรรมของสมรรถนะแล้ว บุคลากรในองค์กรก็จะเริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจในจุดเด่นจุดด้อยเชิงสมรรถนะของทั้งตนเองและผู้อื่นขึ้นในระดับหนึ่งจากการเริ่มใช้ต้นแบบสมรรถนะเพื่อประเมินตนเองและบุคคลรอบข้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเช่นนี้ยังอาจมีบางสถานการณ์ที่องค์กรต้องการผลการประเมินสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก อาทิ เพื่อการสรรหาและเลือกสรร การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่งสำคัญต่างๆ  ในการนี้ ก็มีกระบวนวิธีเพื่อการประเมินสมรรถนะอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ อาทิ PeopleProfile Assessment Interview (PAI) , PeopleProfile Assessment Questionnaire (PAQ) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในระดับต่างๆขององค์กร  นอกจากนี้ ยังมี PeopleProfile Assessment Test (PAT) เพื่อการออกแบบข้อสอบประเมินสมรรถนะตามเนื้อหาสาระของสมรรถนะและบริบทเฉพาะของตำแหน่งงานต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ข้อสอบ PAT นี้ใช้สำหรับการสอบประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ ที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก และต้องการให้แสดงผลเป็นคะแนนเรียงตามลำดับ นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์และแสดงผลการสอบประเมินในรูปแผนภูมิแยกตามหมวดหมู่เฉพาะต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจโดยผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกเหนือจากเครื่องมือสมรรถนะต่างๆดังข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังร่วมกับองค์กรต่างๆดำเนินการสำรวจสมรรถนะโดยใช้แบบสำรวจ PeopleProfile Competency Survey (PCS)  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการสำรวจ 360? และสามารถปรับให้สะท้อนสมรรถนะของแต่ละองค์กรที่มีเนื้อหาและรายละเอียดเฉพาะแตกต่างกันไปได้  PCS เหมาะสำหรับองค์กรที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะอีกทั้งมีความคุ้นเคยกับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรเป็นอย่างดีแล้ว โดยจะช่วยให้การประเมินสมรรถนะแบบที่มีผู้ประเมินหลายคนสามารถดำเนินการและประมวลผลได้โดยสะดวก PCS จะแสดงผลใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) ผลการสำรวจสมรรถนะในภาพรวมระดับองค์กร  และ  2) ผลการสำรวจสมรรถนะในระดับบุคคล  การสำรวจนี้จึงเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการประเมินสมรรถนะบุคลากรประจำปี นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการและฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ได้อีกด้วย

  • การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Modeling)
     
  • ระบบบริหารจัดการแบบอิงสมรรถนะอาศัยพื้นฐานของการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Modeling) ที่เก็บรวบรวมคุณลักษณะ วิธีคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ฯลฯ ของคนในองค์กรที่นำไปสู่ผลงานอันโดดเด่น และระบุออกมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมอันเป็นบรรทัดฐานชี้แนะเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละองค์กร อีกทั้งในวิธีที่จะสามารถปลูกฝังให้เติบโตพัฒนาสืบได้ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ของSignature Solutions  ชี้ให้เห็นว่า จุดสำคัญของต้นแบบสมรรถนะที่ดี ตลอดจนระบบและเครื่องมือใดๆเกี่ยวกับสมรรถนะคือ วิธีการ ‘อ่าน’ คุณลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมมนุษย์ที่เที่ยงตรง เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ สามารถทดสอบความถูกต้องแม่นยำได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำสมรรถนะไปใช้ในหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั่วทั้งองค์กรได้ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  หาไม่แล้วสมรรถนะก็คงไม่ต่างจากวิธีการและเครื่องมือการบริหารจัดการอื่นๆจำนวนไม่น้อยในอดีตที่ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากขาดบรรทัดฐานกลางที่ชัดเจน จึงถูกนำไปใช้ตามความเห็นและอำเภอใจของผู้คนในองค์กร

    PeopleProfile วิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานและรูปแบบพฤติกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ได้ผลงานอันโดดเด่นในบทบาทหน้าที่งานต่างๆในองค์กร ซึ่งนำไปสู่ผลงานอันเป็นเลิศของทั้งองค์กรในที่สุด  อีกทั้งในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ ยังอาจระบุรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อผลงานที่ดีได้ด้วยหากมีข้อมูลปรากฏ  ด้วยวิธีศึกษาวิเคราะห์ที่อิงข้อมูลตามที่ปรากฎอยู่จริงในองค์กรเช่นนี้ จึงสามารถระบุพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดผลงานโดดเด่นได้อย่างกระจ่างชัด อันนำไปสู่การวัดประเมิน และฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมเหล่านี้ได้โดยง่ายในหมู่บุคลากรในองค์กร  นอกจากนี้ กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ยังถูกออกแบบมาให้เป็นโอกาสในการร่วมกันเรียนรู้ และชื่นชมยินดีในคุณลักษณะและพฤติกรรมอันดีของคนในองค์กร ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย

  • การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)
  • การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
  • การสำรวจสมรรถนะ (Competency Survey)

PeopleProfile – คุณลักษณะที่โดดเด่น

เป็นกระบวนวิธีที่ได้รับศึกษาวิเคราะห์และทดสอบแล้วว่าสามารถใช้พัฒนาต้นแบบพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ มิใช่เพียงพฤติกรรมอันเป็นมาตรฐานปรกติซึ่งนำไปสู่ผลงานระดับธรรมดาสามัญที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในองค์กรทั้งหลาย เราเชื่อว่ามีเพียงกระบวนวิธีที่ศึกษาพฤติกรรม ความคิดความเชื่อ แรงบันดาลใจของมนุษย์ได้อย่างวิเคราะห์เจาะลึกมากพอเท่านั้นจึงจะระบุสมรรถนะเพื่อสนับสนุนผลงานให้โดดเด่นได้อย่างแท้จริง PeopleProfile ประกอบด้วยกรรมวิธีและเครื่องมือในการศึกษาแยกแยะข้อมูลองค์กรและข้อมูลบุคคลเพื่อให้ได้สมรรถนะที่สนับสนุนผลงานโดดเด่นโดยแท้ จึงทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและความละเอียดลึกซึ้งแตกต่างจากวิธีการปรกติทั่วไป สำหรับลูกค้าของบริษัทฯผลงานให้คำปรึกษานำไปสู่การดำเนินการเรื่องสมรรถนะองค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจ และมุมมองใหม่อันแตกต่างลึกซึ้ง
เป็นกระบวนวิธีที่เน้นสนับสนุนศักยภาพบุคลากรด้วยความเข้าใจและด้วยทัศนคติที่เน้นการชื่นชมยินดีในความสามารถของมนุษย์ สมรรถนะมิใช่ผลการศึกษาที่เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็ถูกเก็บขึ้นหิ้ง หากแต่ควรเติบโตพัฒนาขึ้นในใจคนในองค์กร Signature Solutions จึงออกแบบแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆโดยมุ่งเป้าหมายสำคัญในการสร้างความยอมรับสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการดำเนินขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผยโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ วิธีการหนึ่งในการสร้างความโปร่งใสนี้ก็คือ การศึกษาวิธีการปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลงาน ตลอดจนการเอาชนะอุปสรรคข้อจำกัดต่างๆของ ‘คนเก่งคนดี’ ในองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากเราเชื่อว่า องค์กรจะต้องสามารถระบุและอธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นนามธรรมอันนำไปสู่ผลงานโดดเด่นนี้ให้ออกมาเป็นข้อความที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรเข้าใจได้ จึงจะสามารถนำไปสู่การสื่อสารเพื่อสร้างความยอมรับสนับสนุน การนำไปใช้ การวัดประเมิน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ
เป็นกระบวนการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะ และการบริหารการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสนับสนุนการนำสมรรถนะไปใช้ แนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับระบบสมรรถนะของบริษัทฯได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่องค์กรลูกค้าได้อย่างเปิดเผยโปร่งใส อันเป็นการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในระบบสมรรถนะ อีกทั้งในหมู่คณะที่เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ ความเชื่อถือดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำระบบสมรรถนะไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการดูแลสนับสนุนให้ระบบเติบโตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยคนในองค์กรเอง นอกจากนี้ PeopleProfile ยังครอบคลุมการจัดถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เรื่องสมรรถนะและการบริหารการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลแก่คณะผู้บริหาร/คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการนำสมรรถนะไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกด้วย
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: 242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 041-4500-1
โทรสาร: (662) 041-4502
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2021 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved