Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
You are here >> Home >> ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ >> การออกแบบ/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
การออกแบบ/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีผลอย่างสำคัญต่อระดับความสามารถ ศักยภาพ และผลงานขององค์กร  โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมอาจไม่ก่อปัญหาแก่องค์กรอย่างเฉียบพลันทันทีเนื่องจากคนในองค์กรมักจะปรับตัวและหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตามแต่จะกระทำได้  แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว  โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรในด้านต่างๆได้อย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนัก นับตั้งแต่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนงาน ลดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการเนื่องจากโครงสร้างองค์กรส่งผลกระทบต่อปริมาณหรือคุณภาพของงาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ตลอดจนสร้างปัญหาต่างๆทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ระบบตำแหน่ง ระบบอัตรากำลัง ความคิดความเชื่อและทัศนคติในระดับพื้นฐานต่อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานและองค์กร ฯลฯ  องค์กรที่มีวิสัยทัศน์จึงกำหนดโครงสร้างองค์กรของตนอย่างพิถีพิถันเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นที่องค์กรมีอยู่ อีกทั้งทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ดีอยู่เสมอ การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรยิ่งมีความจำเป็นในสภาวการณ์ที่บริบทภายในหรือภายนอกขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปจนโครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อีกต่อไป
      แม้โครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมจะก่อปัญหานานัปการ แต่ก็ยังมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินการผิดพลาดในเรื่องดังกล่าว  ตัวอย่างกรณีที่ปรากฏพบเห็นได้อยู่เสมอ เช่น
  1. กำหนดหรือปรับโครงสร้างองค์กรโดยหลีกเลี่ยงไม่ ‘แตะต้อง’ ดำเนินการใดๆต่อปัญหาเรื่องการแบ่งแยกฝักฝ่ายของบุคคลและหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ทำให้ได้ผังโครงสร้างองค์กรที่ไม่ยังประโยชน์สูงสุดในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลงานโดยรวม
  2. กำหนดหรือปรับโครงสร้างองค์กรโดยการรวมกระบวนงานและกิจกรรมงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากยีดติดกับกรอบความคิดวิธีการแบ่งงานแบบเดิมๆ ไม่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
  3. กำหนดหรือปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสนองความจำเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น ปรับโครงสร้างองค์กรแบบ ‘เฉพาะกิจ’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองในภาพรวมขององค์กรเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลงาน และความคุ้มค่า
  4. กำหนดหรือปรับโครงสร้างองค์กรตามตำราทางการบริหาร  หรือตามแนวทางที่ได้รับคำนิยมว่าดีจากองค์กรอื่นโดยไม่พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นในองค์กรของตน
  5. ฯลฯ
โดยทั่วไป วัตถุประสงค์ในการออกแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรน่าจะได้แก่ เพื่อให้ได้โครงสร้างองค์กรที่สามารถสร้างผลงานที่ดีอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก็จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอันได้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งงานต่างๆในองค์กร ด้วยเหตุนี้ การจะออกแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นประโยชน์ได้จริง จึงควรจะได้คำนึงถึงมุมมองและประเด็นทางด้านบุคคล อาทิ ความเป็นธรรม ความภาคภูมิใจในงานของผู้ปฏิบัติภารกิจ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพและผลงานของตนอย่างเต็มความสามารถ ฯลฯ ด้วย  ดังนั้น ประเด็นที่ท้าทายสำหรับองค์กรทั้งหลายก็คือ ทำอย่างไรโครงสร้างองค์กรจึงจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้ได้ในเวลาเดียวกัน

StructureChampion –กระบวนวิธีการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดย Signature Solutions

StructureChampion ประกอบด้วยกรอบความคิด กรรมวิธี และเครื่องมือที่มุ่งตอบโจทย์ขององค์กรในเรื่องการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยมีขั้นตอนงานสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้
 

StructureChampion - กระบวนวิธีการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างครบวงจรโดย Signature Solutions
 

StructureChampion   - คุณลักษณะที่โดดเด่น
StructureChampion   ให้คำตอบอย่างครบวงจรต่อประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรด้วยคำปรึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการศึกษาวิเคราะห์องค์กร บริบทภายในและภายนอกองค์กร การออกแบบ/ทบทวนโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ตลอดไปจนถึงข้อกำหนดและคุณสมบัติต่างๆในระดับตำแหน่งงาน บริษัทฯนำเสนอวิธีการให้คำปรึกษาแบบบูรณาการครบวงจรเช่นนี้ด้วยประสบการณ์และความเชื่อที่ว่าการดำเนินการหรือแก้ปัญหาใดๆด้วยวิธีการแบบแยกส่วนในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรนี้อาจยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นไปกว่าเดิม
StructureChampion ให้คำปรึกษาเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรซึ่งมีจุดเด่นจุดด้อย ความสามารถ ศักยภาพ และความต้องการจำเป็นแตกต่างกันไปโดยใช้กระบวนวิธีที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯเชื่อว่าคำตอบอันเป็นมาตรฐานทั่วไปนั้นไม่เพียงพอในการ ‘ตอบโจทย์’ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรให้แก่องค์กร/หน่วยงานซึ่งต่างมีบริบทเฉพาะของตนเอง อีกทั้งการละเลยไม่ให้ความสำคัญแก่ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ยังอาจส่งผลต่อขีดความสามารถ ตลอดจนโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตพัฒนาขององค์กรนั้นๆต่อไปในอนาคต
StructureChampion ไม่เพียงให้คำปรึกษาและส่งมอบผังโครงสร้างองค์กรให้แก่ลูกค้า แต่ยังมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งมุ่งชี้ประเด็นในระดับกลยุทธ์ที่สำคัญจำเป็นต่อความอยู่รอดและพัฒนาขององค์กรนั้นๆสืบไปอีกด้วย ประเด็นต่างๆเหล่านี้จึงถูกนำมาพิจารณาโดยถี่ถ้วนในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างองค์กร ผังโครงสร้างองค์กรอันเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจึงสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรของลูกค้าได้อย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นผลลัพธ์ของความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจร่วมกันจากทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกทั้งหลายในองค์กร และทีมที่ปรึกษา
StructureChampion  สำหรับองค์กรที่ใช้กระบวนวิธีนี้อย่างครบวงจรจะได้รับประโยชน์โดยครบถ้วนจากคำปรึกษาแนะนำในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผังโครงสร้างองค์กรใหม่ด้วย โดยที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำงานขององค์กรในการกำหนดแผนและขั้นตอนต่างๆเพื่อนำผังโครงสร้างองค์กรใหม่ไปใช้ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องแผนและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นและเหมาะสม ณ ช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณะทำงาน เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อชี้แนะโดยใกล้ชิด และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในระดับปฏิบัติกับคณะทำงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรนี้ อีกทั้งเสนอแนะเครื่องมือวิธีการต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์และประเมินความสำเร็จของโครงการในที่สุดด้วย
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: 242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 041-4500-1
โทรสาร: (662) 041-4502
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2021 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved