Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
You are here >> Home >> ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ >> การสำรวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร
การสำรวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรเป็นประเด็นทางด้านการบริหารองค์กรที่ได้รับความสนใจในช่วง 20--30 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระแสของการปรับรื้อระบบบริหารจัดการองค์กรและการควบรวมกิจการ เนื่องจากสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นี้มีบทบาทอย่างสำคัญต่อความอยู่รอดหรือความล้มเหลวขององค์กร ปัจจุบันมีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอย่างแพร่หลายโดยนักคิดผู้ต่างๆ ตัวอย่างผู้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างน่าสนใจ อาทิ Deal and Kennedy (1982), Charles Handy (1985), John Kotter & Heskett (1992) Edgar Schein (2003) เป็นต้น 

 PeopleLegacy - การสำรวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรโดย  Signature Solutions Signature Solutions เชื่อว่ากรอบความคิดที่เหมาะสมในการศึกษาทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรควรมีจุดเด่นที่สำคัญคือ ความเรียบง่ายเพื่อให้สามารถใช้ศึกษาวิเคราะห์องค์กรได้อย่างรวดเร็วแต่ได้คำตอบชัดเจน อีกทั้งสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ต้องมีความลึกซึ้งหลากมิติเพื่อให้สามารถสะท้อนลักษณะอันหลากหลายขององค์กรต่างๆ  บริษัทฯจึงมีความภูมิใจนำเสนอ PeopleLegacy  ซึ่งเป็น Model การสำรวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีพื้นฐานมาจากกรอบความคิดที่จำแนกรูปแบบวัฒนธรรมเป็น 8 รูปแบบตามที่มาของอำนาจการตัดสินใจในองค์กร ดังนี้
 


PeopleLegacy - นวัตกรรมการสำรวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรโดย Signature Solutions’
 
PeopleLegacy  - วัฒนธรรมองค์กร 8 รูปแบบ
  1. Positional  (วัฒนธรรมผู้นำตามตำแหน่ง)  ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจและสั่งการให้ปฏิบัติ
  2. Expert  (วัฒนธรรมผู้รู้)  มีผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบ ตัดสินใจและปฏิบัติเฉพาะเรื่องตามความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ
  3. Concert  (วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม)  มีการปรึกษาหารือร่วมกันในหมู่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรก่อนการลงมือปฏิบัติ
  4. Individual  (วัฒนธรรมปัจเจก)  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติแต่ละคน
  5. External  (วัฒนธรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอก) ตัดสินใจและปฏิบัติโดยพิจารณาตามเหตุปัจจัยอันมาจากภายนอกองค์กร
  6. Situational (วัฒนธรรมตามสถานการณ์) ตัดสินใจและปฏิบัติโดยพิจารณาตามสถานการณ์/ลักษณะเฉพาะของแต่ละกรณี
  7. Procedural (วัฒนธรรมตามกติกา) ตัดสินใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทาง ขั้นตอน ฯลฯ ที่ได้กำหนดไว้
  8. Traditional (วัฒนธรรมตามประเพณี)  ตัดสินใจและถือปฏิบัติตามขนบประเพณี วิธีการที่ปฏิบัติต่อๆกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม
               ภายใต้รูปแบบวัฒนธรรมเหล่านี้ องค์กรต่างๆยังมีมิติทางด้านพื้นฐานความคิด ความเชื่อ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร ฯลฯ ต่างๆกันไปในรายละเอียด  PeopleLegacy จึงประกอบด้วยกรอบความคิด พร้อมกระบวนวิธีและเครื่องมือสำรวจศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรอย่างครบวงร สามารถแสดงผลการสำรวจและวิเคราะห์เป็นตัวเลขและแผนภูมิเพื่อนำเสนอคำตอบอันสะท้อนลักษณะเฉพาะ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา โอกาส ฯลฯ ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดูความสอดคล้องกับเป้าประสงค์และบริบทขององค์กรเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย
 
PeopleLegacy - คุณลักษณะที่โดดเด่น
 
1. มีแบบสำรวจวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถทำการสำรวจประเมินได้โดยง่าย  องค์กรสามารถนำไปใช้สำรวจติดตามผลความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
2. สามารถระบุวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยในองค์กรได้อย่างมีรายละเอียด สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะ เหตุปัจจัยต่างๆ อาทิ ความคาดหวัง ความถนัดในงาน โอกาสก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรได้
3. สามารถระบุความสอดคล้องและความเบี่ยงเบนของวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ได้ ทำให้เห็นว่าความพยายามในการสร้าง/ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ได้ดำเนินมานั้นบรรลุผลไปแล้วเพียงใด และมีสิ่งใดบ้างที่สมควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อนำองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
4. สามารถนำผลการสำรวจมาเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมย่อยกลุ่มต่างๆเพื่อพิจารณาความสอดคล้องสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้
5. ไม่ “พิพากษา” ไม่กำหนด ‘สูตรสำเร็จ’ ไว้ล่วงหน้าว่าแนวคิด/แนวปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่พึงประสงค์/ไม่พึงประสงค์ แต่ช่วยสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุและความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กรที่ได้ถือกำเนิดขึ้นและดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน  โดยการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพให้องค์กรได้ใช้ดุลพินิจเลือกอนาคตของตนเองอย่างรู้เท่าทันในผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก
6. นอกจากรายงานผลการสำรวจวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรแล้ว องค์กรที่ใช้ PeopleLegacy อย่างครบวงจรจะได้รับ คำแนะนำว่าด้วยแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่รูปแบบที่พึงประสงค์ด้วย
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: 242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 041-4500-1
โทรสาร: (662) 041-4502
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2021 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved