Signature Solutions
We make a difference.
Home | เกี่ยวกับบริษัทฯ | ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ | สถานที่ติดต่อบริษัทฯ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ตลอดจนทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร/หน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างครบวงจร บริษัทฯมีสถานะเป็นบริษัท จดทะเบียนประเภท A หมายเลข 2497 ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

Signature Solutions มีความภาคภูมิใจในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  บริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ การศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์ความรู้และกระบวนวิธีศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบ ‘โจทย์’ สำคัญต่างๆทางด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล  แปลงจุดเด่นให้เป็นคำตอบ ทางออก หรือข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขององค์กร  Signature Solutions ไม่เพียงช่วยองค์กรต่างๆแก้ปัญหา แต่ยังมุ่งใช้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตพัฒนาขององค์กรและคนในองค์กรไปพร้อมกัน เราปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับนับถือและสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า


 
รูปแบบบริการให้คำปรึกษา
 
 • การออกแบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร อาทิ
  • แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (Strategic People Management/HR Plan)
  • การออกแบบ/กำหนด/วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization Structure and Job Design/Redesign ระบบแผนกำลังคน (Manpower/Workforce Planning System)
  • ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตลอดจนการสร้างและสรรหาผู้นำ การพัฒนาผู้นำจากคนเก่งคนดีในองค์กรโดยอิงหลักสมรรถนะ รวมถึงการกำหนดแผนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เติบโตของบุคลากรให้สอดคล้องกับบุคลิก อุปนิสัย จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากรแต่ละคน (Competency Modeling, Competency-based Assessment, Development and Coaching System) ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของ Signature Solutions  ซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้และรับถ่ายทอดไปดำเนินการและพัฒนาต่อยอดภายในองค์กรได้
  • ระบบบริหารและประเมินผลงาน (Performance Management System)
  • ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบกำลังคนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ (Career Path and Succession Planning System)
  • ระบบบริหารบุคลากรผู้มีศักยกภาพสูง (Talent Management System)  
  • ฯลฯ

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนต่างๆอันอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ สภาวะทางเศรษฐกิจ การตลาด กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนไป ฯลฯ  โดยขอบเขตงานอาจรวมถึงการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การนำแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบต่างๆไปปฏิบัติจริงให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ตลอดจนการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการยอมรับสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
   
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบหลักสูตรและจัดให้เป็นการเฉพาะแก่องค์กร ในหัวข้อต่างๆที่จำเป็น หรือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ/หรือทรัพยากรบุคคล เช่น หลักสูตรการสร้างผู้นำ  หลักสูตรการสร้างโค้ชสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรวุฒิภาวะทางอารมณ์สำหรับผู้บริหาร  หลักสูตรเสริมศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

โดยบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดข้างต้น จะใช้กรอบความคิด ระบบวิธี และเครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ  Signature Solutions ดังต่อไปนี้
 
JobChampion - เพื่อการวิเคราะห์ภาระงานและการกำหนด/ปรับปรุงตำแหน่งงาน
StructureChampion - เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร
PerformanceChampion - เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานขององค์กร
PeopleProfile - เพื่อการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ พัฒนาและประเมินสมรรถนะของบุคลากร
PeoplePlan - เพื่อการกำหนดอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนขององค์กร
 • การสำรวจ/ประเมินต่างๆด้วยกรรมวิธีและเครื่องมืออันเป็นผลการศึกษาวิจัยของ Signature Solutions  ได้แก่ 
PeoplePoll

- เพื่อการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร

PeopleLegacy

- เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร

PeoplePotential

- เพื่อการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรในองค์กร

 
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่: 242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 041-4500-1
โทรสาร: (662) 041-4502
Website: www.signature4u.com
Email: info@signature4u.com
Facebook: https://www.facebook.com/signature4u
Copyright © 2021 Signature Solutions Limited | All Rights Reserved